TextMetricProtocol

public protocol TextMetricProtocol

Undocumented